Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden behorend bij de behandelovereenkomst tussen de therapeut van ‘Kinesiologiepraktijk Belia de Bruin’ en de cliënt.

1. Indien cliënt na de intake een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De behandelovereenkomst is tweeledig:

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut-cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld en gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn.

b. Cliënt geeft aan, mondeling of schriftelijk, dat hij geen sessies meer wil afspreken.

c. De therapeut geeft aan, mondeling of schriftelijk, geen sessies meer te zullen geven.

d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden uit deze behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut.

e. De therapeut is van mening dat in verband met problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

5. De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

6. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

7. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. De cliënt rekent contant na de sessie af, tenzij anders afgesproken.

8. Eventuele remedies/verdunningen van oliën, die worden mee gegeven als groeiwerk, worden ook na de sessie contant afgerekend, tenzij anders afgesproken.

9. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie uiterlijk twee werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor de afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag.

10. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

11. Het clientendossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

12. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

13. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de VBAG.

14. Cliënt gedraagt zich als een gast, hij/zij houdt zich aan de regels van de therapeut. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling of diefstal van de therapeut door de cliënt zal ten alle tijden aangifte bij de politie worden gedaan.

15. Belia de Bruin is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

16. Belia de Bruin is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Achterweg 3 te Mijnsheerenland, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.